ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ލުއި ފޮތް

ގެވެށި އަނިޔާ އަކަށް ވާނެ ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބާ؟

 • ބަހުގެ ޙަމަލާ ދިނުން
 • ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުން
 • މާލީގޮތުން ދަތިކުރުން
 • ބިރުދެއްކުން
 • މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން
 • ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން
 • ފާރަލުން
 • ގޯނާކުރުން
 • ގެވެށި އަނިޔާގެ މަންޒަރު ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން
 • ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކުރުން
 • އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގޮސް ނޫޅުވޭނެ ގޮތް ހެދުން
 • މީހެއްގެ މުދާ އެމުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ހިފެހެއްޓުން
 • އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އެންހެނާގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ މާބަނޑުކުރުވުން
 • ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ ޚިލާފަށް، އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއްނެތި، އަނބިމީހާ މާބަނޑުކުރުން
 • މީހެއްގެ އިޚްތިޔާރު އޮތްނަމަ، އެމީހަކު ނުކުރާނެ ކަމެއް، އޭނާ ލައްވާ ގަދަކަމުން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުވުން

ގެވެށި ގުޅުމެއް އޮންނާނީ ކޮންބައެއްގެ މެދުގައި؟

 • ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ނުވަތަ އިނދެވަރިކޮށްފައިވާ މީހުން
 • އެއް ގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ނުވަތަ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން އެކުގައި ދިރިއުޅެފައިވާ މީހުން
 • ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލާ ބޮޑުކުރުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މީހުން
 • ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތުން އާއިލީ ގުޅުން އުފެދިފައިވާ މީހުން
 • ދަރިން ބެލުމަށް ނުވަތަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް އުޅޭ މީހުން
 • ޒާތީ ގުޅުމެއް އޮތް މީހުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމުން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

 • އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފުލުހުންގެ އެހީ ހޯދުން
 • ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
 • ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުން
 • ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރެއް ހޯދުން
 • ނަފްސާނީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކައުންސެލިންގެ ޙިިދުމަތް ހޯދުން
 • މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށް ދަޢުވާކުރުން
 • މަތީގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދާނީ:
  • މިނިސްޓްރި އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (24 ގަޑިއިރު) 1412 / 3328393
  • ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 3010551
  • ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް 7456570
  • އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ (ޕޮލިސް) 3331510

އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުންލިބޭފަދަ ކުއްލި ޙާލަތަކީ ކޮބާ؟

 • ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ޙާލަތެއްގައި ހުރުން
 • ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން
 • އަމިއްލަ ހުއްދައާއި ނުލައި، ދިރިއުޅޭ ތަނަށް އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާމީހާ ވަނުން
 • ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ގޯނާކުރުން ނުވަތަ ފާރަލުން
 • ގަދަކަމުން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުކުރާނެކަމެއް ކުރުވަން އުޅުން
 • ދަރިފުޅު ހުރީ އަމިއްލަ ބެލުމުގެ ދަށުގައިނަމަ، ގަދަކަމުން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާއާއި ދަރިފުޅު ވަކިކުރުން
 • މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން
 • މަތީގައިވާ ފަދަ ކުއްލި ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އެހީ ހޯދާނީ:
  • މިނިސްޓްރި އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (24 ގަޑިއިރު) 1412
  • އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ (ޕޮލިސް) 119 / 3000600

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބާ؟

 • ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރަކަށް އެދުން
 • ޙަޟާނާތުގެ އަމުރަކަށް އެދުން
 • ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާއި ގުޅޭ އަމުރަކަށް އެދުން
 • ފައިސާގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުން
 • ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލޭނެ ޙާލަތެއްގައި ޖިނާޢީ ދަޢުވާ އުފުލުން
 • މަތީގައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާނީ:
  • މިނިސްޓްރި އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (24 ގަޑިއިރު) 1412 / 3328393
  • ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 3010551
  • ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިކް 7456570

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމުން މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައި އެދޭނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރަކަށް؟

 • ކުއްލި ޙާލަތެއްގައިނަމަ އެދޭނީ އަވަސް އަމުރަކަށް
 • އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް
 • އަމުރަކަށް އެދޭ ހިނދު، އަމިއްލަ މީހާ ނުވަތަ ދަރިއެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާގެ މައްޗަށް ޙާއްސަ ޝަރުޠުތަށް ލާޒިމްކުރުމަށްއެދި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް
 • މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރު، ޙަޟާނާތުގެ އަމުރު އަދި / ނުވަތަ ފައިސާގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރު

އަވަސް އަމުރަކަށް އެދެންވީ ކީއްވެ؟

 • ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން ތިމާއަށް އެ ޙާލަތުގައި ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ފެނުން
 • ތިމާއަށް އިންސާފު ނުލިބިދާނެފަދަ ޙާލަތެއް ކަމަށް ފެނުން
 • ތިމާއަށް އޮތް ނުރައްކާ އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ފެނުން
 • ތިމާއަކީ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެންވީ ކީއްވެ؟

 • ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ތަކުރާރުވެދިޔަ ނުދިނުމައްޓަކައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު އަމާޒުވާ މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި
 • ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގަނީ އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ކިބައިން ވެސް ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި
 • މަތީގައިވާ އަމުރުތަކާއިބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާނީ:
  • ފެމިލީ ކޯޓު 3325502
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (24 ގަޑިއިރު) 1412/ 3328393
  • ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 3010551
  • ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް 7456570

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

 • ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށް، ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ހުށައެޅުން
 • ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ގުޅާނީ:
  • އެ.ފް.ސީ.ޕީ.ޑީ (ޕޮލިސް) 119/ 3000600

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދެވިގެންވަނީ ކޮން ޙާލަތްތަކެއްގައި؟

 • ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ ޙިލާފަށް، އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއްނެތި، އަނބިމީހާ މާބަނޑުކުރުން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުން
 • ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުން
 • އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ މާބަނޑުކުރުވުން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުން
 • ޖިންސީ ގޮތުން އަނިޔާ ލިބުން
 • ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދާނީ:
  • ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން
  • ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.) 3335147

ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބޭނެ އެހީތަކަކީ ކޮބާ؟

 • ކައުންސެލިންގ
 • ނަފްސާނީ ގޮތުން ޙާލަތާ ކުރިމަތިލާނެ މަގު ދައްކައިދިނުން
 • ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދަރިންނަށް ކޮށްފާނެ ނުވަތަ ކުރަމުންދާނެ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މަގު ދައްކައިދިނުން
 • މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަގު ދައްކައިދިނުން
 • ނަފްސާނީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ:
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (24 ގަޑިއިރު) 1412/ 3328393
  • ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 3010551
  • ޝީ 3318804
  • ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޔުނިޓް، އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ (ޕޮލިސް) 9770646

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ތަހުޤީޤުކޮށް ޖިނާޢީގޮތުން ދަޢުވާ ކުރާނީ ކޮން ޙާލަތެއްގައި؟

 • ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނަކުން، އެ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމުގައި ބަޔާންވެފައިވުން
 • ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން
 • މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާނީ:
  • އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ. ނުވަތަ ޕޮލިސް 119 / 3000600

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ރިޕޯޓުކުރެވޭނީ ކޮންބަޔަކަށް؟

 • އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ
 • ޢަމަލު ހިނގާތަން ފެންނަ މީހާ
 • އަނިޔާ ލިބޭ މީހާގެ ޢާއިލާ މީހެއް
 • އަނިޔާ ލިބޭ މީހާގެ ރަޙްމަތްތެރިއެއް
 • އަނިޔާ ލިބުނީ ކުޑަކުއްޖަކަށްނަމަ، އެ ކުއްޖެއްގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ބެލެނިވެރިޔާ، ނުވަތަ ތިމާގެ މީހެއް
 • ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް
 • މަތީގައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދާނީ:
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ (24 ގަޑިއިރި) 1412/ 3328392
  • ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 3010551
  • އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ. (ޕޮލިސް) 119/ 3000600